Regulamin

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Narciarskiego

Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.

Przed podpisaniem Umowy Wypożyczenia wypożyczający ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu w szczególności z prawami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926).

1. Wraz z podpisaniem umowy wypożyczenia, wypożyczający zawiera z firmą JERZY WOJCIECH RYBARCZYK z siedzią w Warszawie, umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Za wypożyczenie wypożyczający płaci gotówką zgodnie z cennikiem, w momencie odbioru sprzętu.

3. Wypożyczający podpisując umowę wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt sprzęt pozbawiony wad i w dobrym stanie technicznym.

4. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Użyczenie osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialności wypożyczającego.

6. Wypożyczający sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność finansową za powstałe na nim szkody, od momentu wypożyczenia sprzętu do czasu jego zwrotu, według ustalonego cennika.

7. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

8. Wypożyczający nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.

9. Miejscem zwrotu jest miejsce jego wypożyczenia (chyba, że w umowie zostanie określone inaczej).

10. Wypożyczony sprzęt, należy zwrócić w ustalonym terminie umowy, jeżeli termin zwrotu sprzętu przedłuży się spowoduje to pobraniem dodatkowej opłaty, według cennika (każda rozpoczęta godzina liczona będzie jako pełna godzina).

11. Jeżeli po 24 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to praktycznie kradzież i zostanie zgłoszone policji.

12. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.

13. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

14. Za wady ukryte w sprzętach (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

15. Wypożyczalnia ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu. Powyższe prawo oparte jest na art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych Klientów jest JERZY WOJCIECH RYBARCZYK z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świebodzińskiej 11. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

16. Inne, nie ujęte tu kwestie regulują stosowne akta prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 1971 nr 27 poz. 252 z późniejszymi zmianami).

Wszelkie uwagi dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować pisemnie na adres: JERZY WOJCIECH RYBARCZYK z siedzibą 04-722 Warszawa, ul. Świebodzińska 11.